1. CINE SUNTEM?

1.1 Operator de date

Vă oferim următoarele informații pentru a explica angajamentele privind protecția datelor cu caracter personal asumate de Savencia Produits Laitiers International, o companie cu sediul social situat la 91 rue Joseph Bertrand - 78220 Viroflay - Franța, acționând în calitate de operator de date pentru prelucrarea datelor cu caracter personal descrise în prezentul document și desemnată drept „Operator de date” sau „noi”.

1.2 Politica noastră de protecție a datelor

Operatorul de date a desemnat o persoană responsabilă cu protecția datelor pe care o puteți contacta prin e-mail la următoarea adresă: donneespersonnelles-spli@savencia.com sau prin postă la următoarea adresă: Savencia Produits Laitiers International - 91 rue Joseph Bertrand - 78220 Viroflay - Franța.

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat la următoarea adresă: dpo@savencia.com.

2. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

În cadrul prelucrării datelor cu caracter personal, Operatorul de date colectează și prelucrează următoarele date: numele companiei, titlul, numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, funcția, adresa IP.

Datele marcate cu un asterisc în formularele noastre sunt obligatorii. În caz contrar, este posibil ca serviciul asociat cu formularul să nu vă fie furnizat.

3. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE JURIDICE ALE PRELUCRĂRII DE CĂTRE NOI A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1 Scopurile prelucrării

Prelucrăm date pentru a îndeplini următoarele scopuri:

 • gestionarea conținutului site-ului;
 • monitorizarea relațiilor cu clienții și a reclamațiilor clienților;
 • solicitările de gestionare din formularul de contact;
 • statistici și raportare.

3.2 Temeiurile juridice ale prelucrării

Prelucrăm date cu caracter personal numai dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • a fost obținut consimțământul dvs. pentru activitățile de prelucrare;
 • executarea unui contract încheiat cu dvs. impune prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal în cauză; trebuie să respectăm obligații legale și de reglementare care impun prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal în cauză;
 • existența interesului nostru legitim, sau al unui terț, justifică prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal în cauză. Printre interesele legitime urmărite de către Operatorul de date se pot număra, în special, următoarele: a permite continuitatea activității sale, a îmbunătăți experiența consumatorilor, a cultiva loialitatea consumatorilor, a înțelege așteptările consumatorilor, a gestiona solicitărilor utilizatorilor.

4. DESTINATARII DATELOR DVS.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm în prezent sau în viitor sunt destinate utilizării de către noi în calitate de Operator de date.

Ne vom asigura că numai persoanele autorizate pot avea acces la datele respective. Subcontractanții și furnizorii noștri de servicii pot primi datele respective pentru prestarea serviciilor pe care le oferim.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi comparate sau distribuite între toate companiile mamă sau asociate și filialele Operatorului de date. Acestea pot fi comunicate acestor entități în scopurile descrise în prezenta notificare, în conformitate cu cerințele de reglementare aplicabile și în așa fel încât să se asigure protecția datelor și a libertăților dvs. civile.

5. TRANSFERUL DATELOR DVS.

Ca parte a serviciilor oferite, transferăm datele dvs. cu caracter personal către destinatari aflați în următoarele țări:

Franța, Africa de Sud, Argentina, Australia, Brazilia, Cambodgia, Canada, Chile, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Japonia, Liban, Mexic, Noua Zeelandă, Serbia, Taiwan, Ucraina.

Fiecare dintre aceste transferuri este guvernat de instrumente juridice care respectă cadrul legal aplicabil.

Unele dintre țările enumerate beneficiază de o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, ceea ce înseamnă că oferă datelor dvs. cu caracter personal un grad de protecție echivalent cu cel care este în vigoare pe teritoriul Uniunii Europene.

Datele transferate către furnizorii noștri de servicii din Statele Unite sunt certificate în conformitate cu Scutul de confidențialitate UE-SUA, asigurând un nivel suficient de protecție.

Operatorul de date stabilește reguli corporatiste obligatorii (BCR) cu diferitele filiale care își au sediul în țări din afara Uniunii Europene și al căror stat nu beneficiază de o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție.

Transferurile către alte țări sunt supuse măsurilor de salvgardare corespunzătoare. Regulile corporatiste obligatorii (BCR) au fost într-adevăr stabilite pentru toate transferurile de date menționate la acest punct.

6. PERIOADA (PERIOADELE) DE PĂSTRARE A DATELOR

Vă păstrăm datele pe o perioadă (perioade) proporțională(e) cu scopurile pentru care le-am colectat. Politica noastră de păstrare este astfel organizată după cum urmează:

 • scopul prelucrării: module cookie;
 • prospectare: 3 ani* de la momentul ultimului contact sau, după caz, de la încheierea relației de afaceri, prelungită cu perioada impusă conform cerințelor legale;
 • client: în contextul contractelor semnate, datele sunt păstrate pe durata relației de afaceri, mărită cu perioada impusă conform cerințelor legale;
 • perioada de păstrare: consultați Politica privind modulele cookie
 • Module cookie: 13 luni de la instalarea lor pe dispozitivul dvs.;
 • în cazul exercitării drepturilor de acces, de rectificare, de ștergere, de restricționare, datele referitoare la actele de identitate și informațiile care permit luarea în considerare a acestor drepturi: 1 an de la primirea cererii;
 • în cazul exercitării dreptului la opoziție în ceea ce privește prelucrarea, datele care identifică persoana vizată și care permit prelucrarea dreptului exercitat: 6 ani de la primirea cererii;
 • în cazul în care dreptul la opoziție este exercitat, datele referitoare la actele de identitate și informațiile care fac posibilă luarea în considerare a dreptului la opoziție: 6 ani de la primirea cererii.
 • cereri realizate folosind formularul de contact: pe durata prelucrării cererii plus termenul de prescripție;

Perioadele de păstrare prezentate pot fi mărite cu termenele de prescripție aplicabile.

7. DREPTURILE DVS.

7.1 Exercitarea drepturilor dvs.

Vă puteți exercita drepturile trimițând un e-mail la următoarea adresă: donneespersonnelles-spli@savencia.com

sau o scrisoare la următoarea adresă: Savencia Produits Laitiers International - 91 rue Joseph Bertrand - 78220 Viroflay -Franța

În acest scop, trebuie să furnizați numele, prenumele și adresa la care doriți să primiți răspunsul.

În principiu, vă puteți exercita toate drepturile fără niciun cost, dar vi se poate cere să plătiți o taxă rezonabilă care reflectă costul administrativ al furnizării oricăror copii ale datelor pe care le puteți solicita.

În ceea ce privește dreptul la informare, Operatorul de date nu este obligat să răspundă dacă solicitați informații pe care le dețineți deja. Operatorul de date vă va informa dacă solicitarea dvs. nu poate fi procesată.

Operatorul de date vă va informa dacă nu vă poate oferi un răspuns.

Drepturile menționate nu sunt absolute și sunt supuse diferitelor condiții întemeiate pe:

 • legea aplicabilă la nivel local pentru protecția datelor cu caracter personal sau a vieții private; și
 • cerințele legale și de reglementare locale, în general.

Operatorul de date subliniază faptul că nefurnizarea sau modificarea datelor dvs. poate avea consecințe asupra prelucrării anumitor aspecte ale îndeplinirii relației noastre contractuale și că solicitarea dvs. în exercitarea drepturilor dvs. va fi păstrată timp de 6 ani în cazul dreptului dvs. la opoziție și timp de 1 an în cazul celorlalte drepturi ale dvs.

Toate drepturile de care beneficiați sunt detaliate mai jos.

7.2 Dreptul dvs. la informare

Recunoașteți că prezenta notificare vă informează cu privire la scopurile, cadrul legal aplicabil și interesul colectării datelor dvs. cu caracter personal, precum și cu privire la destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt comunicate datele dvs. cu caracter personal, precum și cu privire la posibilitatea transferului datelor dvs. către o țară terță sau o organizație internațională.

În plus față de aceste informații și în scopul asigurării unei prelucrări corecte și transparente a datelor dvs., confirmați că ați primit informații suplimentare cu privire la:

 • perioada de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal;
 • drepturile de care dispuneți și modul în care să le exercitați.

Dacă decidem să vă prelucrăm datele în alt scop decât cel indicat inițial, vă vom oferi informații complete cu privire la acel alt scop.

7.3 Dreptul de acces și de rectificare a datelor dvs.

Prin exercitarea acestui drept, puteți obține confirmarea că datele dvs. cu caracter personal fac (sau nu) obiectul prelucrării și, în acest caz, puteți avea acces la acestea și la informații referitoare la:

 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari, în special destinatarii din țări terțe;
 • acolo unde este posibil, perioada preconizată de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru determinarea perioadei respective;
 • existența dreptului de a solicita de la Operatorul de date rectificarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal sau de a vă opune unei astfel de prelucrări;
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • în cazul în care datele dvs. cu caracter personal nu sunt colectate direct de la dvs., orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;
 • existența procesului decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri și, cel puțin în acest caz, informații semnificative despre logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoanele vizate.

Puteți solicita ca datele dvs. cu caracter personal să fie rectificate sau completate dacă sunt inexacte, incomplete, echivoce sau nu mai sunt de actualitate.

7.4 Dreptul la ștergerea datelor dvs.

Puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal dacă:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 • vă retrageți consimțământul;
 • vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate cu încălcarea cerințelor legale și de reglementare aplicabile;
 • datele cu caracter personal au fost colectate atunci când erați minor.

Exercitarea acestui drept nu este totuși posibilă dacă păstrarea datelor dvs. cu caracter personal reflectă o cerință legală sau de reglementare sau este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

7.5 Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs.

Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale și de reglementare aplicabile.

7.6 Dreptul la opoziție privind prelucrarea datelor dvs. (anularea înregistrării)

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este justificată de motive legitime imperioase din partea operatorului de date.

Dacă vă contactăm direct, acest drept poate fi exercitat prin orice mijloace, inclusiv, în special, dând clic pe linkul de dezabonare din partea de jos a mesajului trimis.

7.7 Dreptul la portabilitatea datelor dvs.

Aveți dreptul la portabilitatea datelor dvs. cu caracter personal. Dreptul se aplică următoarelor date:

 • doar datelor dvs. cu caracter personal, adică excluzând datele anonimizate sau datele care nu vă privesc;
 • datelor cu caracter personal declarate sau asociate cu utilizarea de către dvs. a bunurilor și serviciilor;
 • datelor cu caracter personal care nu aduc atingere drepturilor și libertăților terților (cum ar fi datele protejate de secretul de afaceri).

Dreptul este limitat la prelucrarea bazată pe consimțământul dvs. sau pe un contract și la datele cu caracter personal pe care le-ați generat personal. Acesta nu se extinde la datele derivate sau deduse care sunt date cu caracter personal create de operatorul de date.

7.8 Dreptul la retragerea consimțământului dvs.

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., vă puteți retrage oricând consimțământul, caz în care nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, dar orice prelucrare anterioară la care ați fost de acord nu va fi afectată.

7.9 Dreptul la depunerea unei plângeri

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale dvs. de recurs administrativ sau legal.

7.10 Dreptul la lăsarea de instrucțiuni după decesul dvs.

Aveți dreptul să lăsați instrucțiuni cu privire la păstrarea, ștergerea și comunicarea datelor dvs. cu caracter personal ulterior decesului dvs., sub rezerva desemnării oficiale a unei terțe părți de încredere și a conformității cu cerințele legale aplicabile.

8. SECURITATEA DATELOR DVS.

Acordăm o mare importanță protecției, integrității și confidențialității datelor dvs. Prin urmare, am pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat riscului și pentru a vă proteja datele împotriva pierderii, modificării, accesului sau dezvăluirii către terți neautorizați.

Cu toate acestea, în ciuda eforturilor noastre, nicio măsură de securitate nu poate proteja împotriva tuturor riscurilor de utilizare abuzivă sau de piraterie informatică, pentru care noi, în calitate de operator, nu putem fi trași la răspundere. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, ne angajăm să informăm CNIL în conformitate cu reglementările în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

În cazul în care o încălcare a securității datelor prezintă un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs., vă vom informa cât mai curând posibil și întotdeauna în conformitate cu condițiile prevăzute de reglementările în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal.